Πρόγραμμα “Πολιτισμός” (2015-2020)  –  Ανακοίνωση

Πρόγραμμα “Πολιτισμός” www.moec.gov.cy

Το Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (2015-2020) αποτελεί ξεχωριστό και αυτόνομο πυλώνα της κρατικής πολιτικής για την ανάπτυξη στον τομέα του πολιτισμού, ο οποίος διαμορφώνεται γύρω από τον άξονα της δραστηριοποίησης των Πολιτιστικών Υπηρεσιών ως χορηγού, δηλ. της δραστηριοποίησης που απορρέει από τον θεσμικό τους ρόλο ως του κατ’ εξοχήν δημόσιου φορέα που στηρίζει τις Τέχνες και τον Πολιτισμό με χορηγίες που παραχωρούνται στη βάση προγραμμάτων στοχευμένης οικονομικής στήριξης πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

 Σχέδιο: Στήριξη Κινηματογραφικών Δραστηριοτήτων, Κινηματογραφικής Παιδείας και Επαγγελματικής Κατάρτισης  –  Ανακοίνωση

Σκοπός του Υποπρογράμματος «Κινηματογράφος» είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε φορείς, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα. Επιδιώκει να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για συστηματική ανάπτυξη των τρόπων δραστηριοποίησης φορέων και φυσικών προσώπων σε ετήσια προγραμματισμένη βάση, και να διανοίξει προοπτικές και ευκαιρίες προσωπικής «καλλιτεχνικής» προβολής και ολοκλήρωσης.

Γενικό Έντυπο Υποβολής Αίτησης κατά το Έτος 2017

 

Deminimis Form